لیست اعضای شورای عالی سیاست گذاری خانه هنر ایرانیان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت در شورای سیاست گذاری خانه هنر ایرانیانتصویر
1آقای دکتر مهدی اجاقوندریاست شورای سیاست گذاری
2آقای مازیار خویشوند دبیرکل شورای سیاست گذاری
3آقای علی قدیری مشاور عالی شورای سیاستگذاری
4آقای پویا پور همدانی عضو شورای سیاست گذاری
5آقای سجاد سوری لکیعضو شورای سیاست گذاری
6آقای دکترداریوش سلمانیانعضو شورای سیاست گذاری
7آقای حسین شیرازی مقدمعضو شورای سیاست گذاری
8آقای رضا قره داغیعضو شورای سیاست گذاری
9آقای محمد رضا امینیانعضو شورای سیاست گذاری
10سرکار خانم فاطمه شکریعضو شورای سیاست گذاری
11سرکار خانم هما خاکپاشعضو شورای سیاست گذاری
12 آقای مهدی امینی خواهعضو شورای سیاست گذاری
13آقای سیامک اشعریونعضو شورای سیاست گذاری
14آقای بهمن دانعضو شورای سیاست گذاری
15آقای رامین پرچمیعضو شورای سیاست گذاری
16سرکارخانم شهرزاد عبدالمجیدعضو شورای سیاست گذاری
17سرکارخانم شقایق دلشادعضو شورای سیاست گذاری
18آقای فرهاد بشارتیعضو شورای سیاست گذاری
19آقای شهاب اشعریونعضو شورای سیاست گذاری
20سرکار خانم سهیلا جوادیعضو شورای سیاست گذاری
21سرکار خانم ژاله درستکارعضو شورای سیاست گذاری
22سرکار خانم سحر خزائیلیعضو شورای سیاست گذاری
23آقای یوسف کهزادعضو شورای سیاست گذاری
24آقای جعفر ملائیعضو شورای سیاست گذاری
25آقای ابراهیم صنوبرعضو شورای سیاست گذاری
26سرکارخانم مینا بارانیعضو شورای سیاست گذاری
27آقای محمد قادریعضو شورای سیاست گذاری
28سرکار خانم فرشته محمدیعضو شورای سیاست گذاری
29 آقای فرشید نوابیعضو شورای سیاست گذاری
30آقای حسین سلحشوریعضو شورای سیاست گذاری
31آقای سهم الدین دارابیعضو شورای سیاست گذاری