نوع خدماتخدمت گیرندهزبان مبلغ به دلارمبلغ به تومان
صدور کارت عضویت بین المللی کشور ایران فارسی – انگلیسی250.000
صدور کارت عضویت بین المللی کلیه کشور ها به غیر از ایران انگلیسی – فارسی50
صدور گواهی نامه کشور ایران فارسی4.000.000
صدور گواهینامه کلیه کشور ها به غیر از ایرانانگلیسی100
صدور شناسنامه عضویت کشور ایران فارسی4.800.000
صدور شناسنامه عضویت کلیه کشور ها به غیر از ایرانانگلیسی120
صدور شناسنامه عضویت و تائید عضویتکشور ایران فارسی6.000.000
صدور شناسنامه عضویت و تائید عضویتکلیه کشور ها به غیر از ایرانانگلیسی150