درباره سازمان ما

ما تیمی از افراد متخصص با ایده های خلاقانه هستیم

هدف خانه هنر ایرانیان چیست؟ چرا این ایجاد شد؟ چگونه موفق می شوید؟

این سازمان جهت حمایت از ارزش های فرهنگی و هنری و حفظ شان هنرمندانتاسیس شده است،اما گام هایی وجود دارد دارد که به طور کلی برای همه سازمان هارایج است.

  • کارت عضویتشناسه هنری افراد
  • استعدادیابیکشف استعداد نهفته
  • جشنواره هابهتر دیده شدن
  • المپیادهادرهمه زیمنه های هنری
  • صندوق مهر خانوادهسیستم وام خانوادگی هنری

درباره سازمان

مراحل پردازش فعالیت های هنری

01.

بخش ایده ها و طرح ها

سردبیر طرح ها و ایده ها را بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود   که فرایند اجرایی وجود دارد بعد از آن طرح ها و ایده ها به معاونت اجرایی سپرده می شود

02.

گروه پشتیبانی سازمان

به عبارت دیگر، یک تیم 20 نفره برای پشتیبانی از تمام فعالیت اعضا در طول 24 ساعت آماده به خدمت می باشند

03.

معاونت اجرایی

کلیه ایده ها و طرح های حمایتی و پشتیبانی در کلیه ضمینه های فرهنگی و هنری را اجرا می کند

آماده اید؟ کارت هنری خود را دریافت کنید؟

ما در اینجا هستیم تا عضویت شما را برسی کنیم و به زودی کارت عضویت را ارسال کنیم

آماده اید؟ وام هنری خود را دریافت کنید؟

ما،درروند اعتای وام به شما ،کوشا هستیم و کلیه فعالیت های شمارا پیگیری میکنیم